Nguri-uri Basa lan Budaya Jawa Geneya Kudu?

Pentil isih kelingan nalika cilikan biyen dolanan ana pelataran omah -kaya wes gedhe wae. Pelatan kang  jembar iku dadi suwargane kanca-kanca kanggo dolanan benthik, patahan, bentengan lan liyane. Iya, kuwi mau dolanan sing kerep dimaenake sabudhale sekolah. Saiki? pelataran mau wes dadi gedhong sing megrang-megrang. Akh…

Beda cerita ning isih jaman cilikan. Wektu kuwi Pentil didhawuhi bu Lik jupuk katul ana tangga teparone. Nalikane bali gawa katul, bu Lik lagi metu omah lan sing ana omah mung simbah. “Mbah, iki katule”, karo bengok banjur bladhas lunga. Merga kedadyen kuwi, seminggu dadi omongane bu Lik yen aku ora duwe sopan santun lan tata krama marang wong tuwa. Huft…

Kuwi mau crita nalikane Pentil isih cilik. Banjur sing dadi perkara apa? Baca pos ini lebih lanjut

Iklan

Salahe Sapa Dadi Bangsa Sopan Andhap Asor Luhur ing Budi?

Salahe Sapa Dadi Bangsa Sopan Andhap Asor Luhur ing Budi?

Nalikane Puntadewa dijak maen dadu korawa, dheweke ngerti yen kuwi mung akal-akalan kanggo nyingkirake Pandawa. Ning panjalukan mau tetep ditrima kathi legawa, ora mikirke meh dinakali apa diapusi. Penting, antarane Pandawa lan Korawa duweni harmonisasi kang adem tentrem. Dalah mburi-burine Pandawa diisin-isin, diwudani ajine  lan kudu buwang dhiri, tetep dilakoni kanthi ksatria, ora mokal ora nggelut.

***

Kuwi mau tugelane crita Mahabarata kang isine kondhang ngemu kautamane ngaurip. Perang antarane becik lan ala, putih lan ireng sajrone atine manungsa sing diwakili Pendawa lan Korawa. Kalorone padha sedulure, padha keturunane, bangsa Barata.

Indonesia lan Malaysia ora beda karo crita Pandawa lan Korawa. Padha sedulure, pada suku bangsane, Melayu. Ning ya kaya crita  mau, mesti ana sengol-sengolane, ana tukarane. Baca pos ini lebih lanjut

Lelucon Jadi Lelaraan

Irah-irahan neng duwur mboh salah apa bener -lali je. Dadi intine sing maune pengin guyon, lelucon malah dadi prekara sing ala.

Ya, isih bab skandal seks memper artis Ariel New Peterpen. Lak wis lawas to beritane? Mula kuwi! Jan-jane Pentil ki wegah komentar bab kuwi, nanging nontoni postingan ana internet dadi prihatin. Gene?

Skandal mirip artis

Memper artis, stop!

Baca pos ini lebih lanjut

Salah Bener Penting Lumrah

Sejatine urip -miturut Pentil, dadiya wong sing lumrah. Ora mung bab urip kang kudu prasaja, nanging urip kang lumrah uga kaya  tangga teparone.

Lumrah kuwi pancen wigati, tegese yen awake dhewe ora katon lumrah mesthi dicap ciri utawa cela. Tuladha? Ngerti bocah punk? Bocah punk kuwi rambute disemir lan modele kaya sapu duk. Saliyane kuwi, klambine mesthi ireng, bolong, utawa akeh tambalane. Kahanan sing kaya iku ora lumrah ana masyarakat, dadi yen jenenge cah punk mesti dianggep ala. Ora ngurus mboh ala tenanan apa ora, penting ora lumrah. Baca pos ini lebih lanjut

Pari

Pari
dening: rizalihadi


Yen pari watange kayu
apa dheweke isih gelem tumungkul
gawa wiji cilik kang gumatung ngedompol Baca pos ini lebih lanjut

Ngelingake tok, apa ya wis cukup?

Isuk iki Pentil sih katon njendul mripate, padahal turune sewengi ambleg banget. Ya, Pentil turu gasik merga awane sibuk karo pakaryane lan ditambah maneh wengi-wengi sadurunge lek-lekan trus.

Wengi iki Pentil turu ning omahe dhewe, maklum sedinane Pentil manggon nang omahe mbakne. Kahanan kuwi jalaran nggone kerja adoh saka omahe. Baca pos ini lebih lanjut

Duryudana Fans Club

Jenenge guru, saben dinane Pentil mulang murid-muride. Orang mung bab kompetensine sing kudu disampekake, ning kudu ana nilai moral uga sosial ing sajrone.

Dina iki, Pentil mulang ing klas X. Pelajaran sing diwulang yaiku bab wayang. Sewengine, Pentil wes maca-maca crita wayang, maklum Pentil kuwi ora ngerti bab wayang. Pentil maca crita Ramayan, Anoman obong, Sumantri ngenger, nganti crita Baratayudha. Kabeh diwaca sewengi natas, kaya pagelaran wayang tenanan. Baca pos ini lebih lanjut