Nguri-uri Basa lan Budaya Jawa Geneya Kudu?

Pentil isih kelingan nalika cilikan biyen dolanan ana pelataran omah -kaya wes gedhe wae. Pelatan kang  jembar iku dadi suwargane kanca-kanca kanggo dolanan benthik, patahan, bentengan lan liyane. Iya, kuwi mau dolanan sing kerep dimaenake sabudhale sekolah. Saiki? pelataran mau wes dadi gedhong sing megrang-megrang. Akh…

Beda cerita ning isih jaman cilikan. Wektu kuwi Pentil didhawuhi bu Lik jupuk katul ana tangga teparone. Nalikane bali gawa katul, bu Lik lagi metu omah lan sing ana omah mung simbah. “Mbah, iki katule”, karo bengok banjur bladhas lunga. Merga kedadyen kuwi, seminggu dadi omongane bu Lik yen aku ora duwe sopan santun lan tata krama marang wong tuwa. Huft…

Kuwi mau crita nalikane Pentil isih cilik. Banjur sing dadi perkara apa? Baca pos ini lebih lanjut

Iklan

Lelucon Jadi Lelaraan

Irah-irahan neng duwur mboh salah apa bener -lali je. Dadi intine sing maune pengin guyon, lelucon malah dadi prekara sing ala.

Ya, isih bab skandal seks memper artis Ariel New Peterpen. Lak wis lawas to beritane? Mula kuwi! Jan-jane Pentil ki wegah komentar bab kuwi, nanging nontoni postingan ana internet dadi prihatin. Gene?

Skandal mirip artis

Memper artis, stop!

Baca pos ini lebih lanjut

Udan Kethek

Isuk iki jan-jane Pentil dadi petugas upacara ana kecamatan. Kok jan-jane, apa ora wani teka? Ora ngono, nalikane wes siyap-siyap upacara, mara-mara udan. Acara batal, dadi latihane sedina wingi dadi percuma -padahal ya seneng. 😀 Baca pos ini lebih lanjut

Salah Bener Penting Lumrah

Sejatine urip -miturut Pentil, dadiya wong sing lumrah. Ora mung bab urip kang kudu prasaja, nanging urip kang lumrah uga kaya  tangga teparone.

Lumrah kuwi pancen wigati, tegese yen awake dhewe ora katon lumrah mesthi dicap ciri utawa cela. Tuladha? Ngerti bocah punk? Bocah punk kuwi rambute disemir lan modele kaya sapu duk. Saliyane kuwi, klambine mesthi ireng, bolong, utawa akeh tambalane. Kahanan sing kaya iku ora lumrah ana masyarakat, dadi yen jenenge cah punk mesti dianggep ala. Ora ngurus mboh ala tenanan apa ora, penting ora lumrah. Baca pos ini lebih lanjut

Ngelingake tok, apa ya wis cukup?

Isuk iki Pentil sih katon njendul mripate, padahal turune sewengi ambleg banget. Ya, Pentil turu gasik merga awane sibuk karo pakaryane lan ditambah maneh wengi-wengi sadurunge lek-lekan trus.

Wengi iki Pentil turu ning omahe dhewe, maklum sedinane Pentil manggon nang omahe mbakne. Kahanan kuwi jalaran nggone kerja adoh saka omahe. Baca pos ini lebih lanjut